Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018

  • Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 13. marca 2018
  • Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka 14. marca 2018
  • Termín konania externej časti maturitnej skúšky z matematiky 15. marca 2018

  • Termín ústnej formy internej časti marturitnej skúšky 23.5. - 25.5.2018.

  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční 28.5.2018 v kine Moskva.

Materiály k maturite

Študijné materiály sú určené najmä pre študentov maturitného a predmaturitného ročníka na opakovanie učiva k maturitnej skúške a k prijímacím skúškam na vysoké školy.

Spoločenskovedný seminár

  • Politologia [.zip]