Maturitné skúšky v školskom roku 2016/2017

  • Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14. marca 2017
  • Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka 15. marca 2017
  • Termín konania externej časti maturitnej skúšky z matematiky 16. marca 2017

  • Ústna forma internej časti marturitnej skúšky v dňoch 24.5.2017 - 26.5.2017.

  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční v Slovenskom komornom divadle dňa 30.5.2017 o 16.00 hod.

Materiály k maturite

Študijné materiály sú určené najmä pre študentov maturitného a predmaturitného ročníka na opakovanie učiva k maturitnej skúške a k prijímacím skúškam na vysoké školy.

Spoločenskovedný seminár

  • Politologia [.zip]