Odštartoval 32.ročník olympiády v anglickom jazyku

18. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo 32. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Množstvo zúčastnených svedčí o tom, že o anglický jazyk je stále medzi našimi študentmi veľký záujem. Situácia nedovoľovala zasúťažiť si v triede, no aj napriek tomu sa aj v online priestore popasovali s písomnými úlohami. Najlepší postúpili do ústneho kola, ktoré preverilo ich komunikačné zručnosti. Náročné úlohy, presahujúce rámec školského predmetu angličtiny, preverili vedomosti a jazykové zručnosti žiakov vo všetkých smeroch. Najlepší z každej kategórie postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13. januára 2022. Čítať ďalej

Pomôžme si navzájom

Už niekoľko rokov je súčasťou vyučovania slovenského jazyka v septime aj tvorba práce stredoškolskej odbornej činnosti. Nie je to inak ani v tomto školskom roku. Terezka Chromá (VII.A) si ako tému vybrala tvorbu didaktických pomôcok. Ich aplikáciu v praxi si vyskúšala na vyučovaní v sexte a sekunde. Žiaci sa učili Present Perfect a Past Simple za pomoci interaktívneho posteru a kartičiek zostavených tak, aby im to uľahčilo pochopiť a tiež si vizuálne osvojiť ich gramatickú štruktúru. V prvej fáze hodiny Terezka so svojou asistentkou Norikou Grajcárovou (VII.A) vysvetlila tému, v druhej časti žiaci skladali časy s použitím pomôcok. V závere sa zisťovala úroveň ich vedomostí pomocou testu, ktorý bude porovnaný so vstupným testom. Čítať ďalej

Juvenes Translatores alebo S jazykmi dokážeš viac

Európska komisia každoročne vyhlasuje súťaž pre najlepších mladých prekladateľov. Je to súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť len vybrané školy z celej Európy. Tento školský rok sme netrpezlivo čakali na konečný výber a o to s väčšou radosťou sme prijali informáciu, že po viac ako 7 rokoch sa opätovne môžu naši žiaci zapojiť a predviesť svoje zručnosti v cudzích jazykoch. Priebeh súťaže bol jasne zadaný, pripojiť sa k všetkých súťažiacim v celej Európe a v rovnakom čase v online priestore čo najlepšie preložiť zadaný text. Naši študenti sa tento rok rozhodli prekladať z anglického jazyka do slovenského jazyka a tak ukázať, že aj slovenský jazyk je súčasťou spoločnej Európy. Čítať ďalej

Školské kolo 50. ročníka geografickej olympiády

Je to až neuveriteľné. Geografická olympiáda oslavuje tento školský rok polstoročie pôsobenia. Je to jedna z najstarších olympiád u nás. Ako lepšie sa dá zablahoželať tejto „dáme“, ako účasťou žiakov v tejto súťaži. A záujem o geografickú olympiádu v našej škole je už dlhé roky veľmi veľký. Dôkazom toho bola aj účasť 51 žiakov (v kat. F 26 a v kat. E 25) v školskom kole GO, ktorá sa konala celoštátne po prvýkrát online 24. 11. 2021. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v monotematickej, teoretickej i praktickej časti online testu. Čítať ďalej

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

Na Fakulte chemických a potravinárskych technológií STU v Bratislave sa 24.11.2021 konala Študentská vedecká odborná činnosť s medzinárodnou účasťou. Tento rok po druhýkrát fakulta vytvorila v rámci tejto vysokoškolskej súťaže aj kategóriu pre študentov stredných škôl v rámci posterovej sekcie. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa celá táto súťaž konala v online prostredí Google meet. Do stredoškolskej sekcie bolo odbornou porotou vybratých päť najlepších prác z oblasti chémie. Jednou z nich bola aj práca našej študentky Natálie Melovej z oktávy B – Intolerancia na laktózu. Čítať ďalej

Modelovanie buniek na hodine biológie v príme

Na hodinách biológie sa primáni učili o stavbe bunky. Keďže sa hovorí, že je lepšie vidieť ako len počuť, rozhodli sa oživiť hodiny vytvorením 3D modelov rastlinnej aj živočíšnej bunky z plastelíny. Pri modelovaní sa veľa naučili a pritom si užili aj množstvo zábavy. Čítať ďalej

Konštruktivistické hodiny chémie v tercii A

Na hodinách chémie sme spolu s terciánmi vyskúšali aj inú metódu vyučovania – konštruktivizmus. Podľa tejto metódy majú žiaci už svoje predstavy o dejoch, ktoré môžu okolo seba pozorovať. A tak sme na hodinách chémie takýmto spôsobom skúmali redoxné deje, žiaci si overovali svoje predpoklady o korózii, horení, galvanických článkoch, usporadúvali kovy podľa ich vlastností, vyvodzovali závery zo svojich praktických činností a takto si overovali svoje hypotézy. Čítať ďalej

Fyzikálny náboj

V piatok 5. 11. sa konala v online prostredí medzinárodná súťaž päťčlenných tímov Fyzikálny náboj. Celé zápolenie trvalo 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac úloh. Je to súťaž zameraná na riešenie zaujímavých fyzikálnych úloh, určená pre žiakov stredných škôl a vyšších ročníkov osemročných gymnázií. Nejde v nej o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, ale ich využitie v neštandardných úlohách. Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania niekoľkých úloh. Akonáhle tím vyrieši úlohu, výsledok odovzdá a ak je správny, obdrží zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac úloh, vyhráva. Čítať ďalej

Súťaž Náboj Junior online

V piatok 19. 11. sa konala v online prostredí medzinárodná súťaž štvorčlenných tímov Náboj Junior. Celé zápolenie trvalo 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac úloh. Je to súťaž zameraná na riešenie zaujímavých matematicko-fyzikálnych úloh určená pre žiakov druhého stupňa základnej školy a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Nejde v nej o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, ale ich využitie v neštandardných, logických úlohách, mnohokrát súvisiacich s reálnym životom vyžadujúcich dôvtip a kreativitu. Čítať ďalej

Svetový deň pozdravov

November je mesiacom rôznych sviatkov, pamätných, obyčajných, či neobyčajných dní. Jedným z tých, ktoré si zaslúžia pozornosť, je Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY. Oslavuje sa od roku 1973 vo viac ako 180 krajinách sveta a vznikol ako reakcia na vtedajšiu vojnu medzi Izraelom a Egyptom, pričom poukazuje na význam medziľudskej komunikácie. Tento rok sa aj naša škola hlási k podujatiam, ktoré sú spojené so svetovým dňom pozdravov. Pozdrav je prejavom úcty, priateľstva a dobrých úmyslov, ale je zároveň dôkazom slušnosti, dobrej výchovy a v neposlednom rade aj inteligencie. Čítať ďalej


1 2 3 ... 156  |  staršie novinky