História

Hoci naša škola bola založená v minulom storočí (r.1993), je stále ešte školou mladou. Mladou svojimi študentmi, mladá profesormi bez ohľadu na ich fyzický vek, mladá svojím duchom, iná ako býva zvykom... Sme radi, že naše predstavy z roku 1993 o škole, ktorá bude mať úspešných absolventov, o ktorú bude v rodičovskej a žiackej verejnosti záujem, sa darí napĺňať. Nebolo vždy všetko jednoduché a nie každý krok bol správny a úspešný, ale vždy to bolo s cieľom hľadať tú najlepšiu cestu za úspechom a spokojnosťou všetkých zainteresovaných. Teší nás, že naši absolventi sú úspešní v prijímacích skúškach na vysoké školy, že záujem o štúdium v našej škole stále prevyšuje možnosti prijatia, že naši študenti sú úspešní v súťažiach a olympiádach nielen na slovenskej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Keďže na základe nariadenia MŠ SR museli mať osemročné gymnázia zameranie štúdia, rozhodli sme sa otvoriť triedy so zameraním na biológiu a chémiu. V roku 1995 po prieskumoch rodičovského záujmu sme prvýkrát otvorili aj triedu so zameraním na matematiku a fyziku, čím bola daná väčšia možnosť výberu. Učebný plán pri vhodnej kombinácii a voľbe predmetov však umožňuje prípravu na akýkoľvek typ vysokoškolského štúdia. V školskom roku 2000/2001 sa skončila ďalšia etapa v živote našej školy. Z našej školy odišli po prvýkrát maturanti. Veríme, že sme ich pripravili naozaj kvalitne, že nájdu svoje uplatnenie v živote a potvrdia tak kvalitu vzdelávania v našej škole. K 1. 9. 2003 došlo k ďalšej dôležitej zmene. Od vzniku školy bolo gymnázium personálne aj materiálne prepojené so základnou školou, v budove ktorej sídlilo. K 1. 9. 2002 bola ZŠ vyradená zo siete škôl. Žiaci a časť učiteľov prešli na ZŠ na Čapajevovej ulici. Patrí sa poďakovať za spoločné roky. Bez kvalitnej ZŠ by gymnázium nevzniklo. Pre gymnázium sa otvorili nové možnosti. Postupne sme vybudovali odborné učebne - multimediálnu, učebňu spoločenskovedných predmetov, učebňu biológie, chémie, fyziky, etickej výchovy, jazykovú učebňu, posilňovňu, kultúrnu sálu, minigalériu, prebudovali sme šatňové priestory a športový areál. Počet študentov od školského roku 2003/2004 je vždy do 500 a stabilizoval sa aj pedagogický zbor na 32 interných pedagogických zamestnancov. V budove školy sídli Pobočka Turčianskej knižnice, súkromná jazyková škola Cambridge a súkromná materská škola Lienka. Naši študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí – najčastejšie v USA, Rakúsku, Veľkej Británii, Brazílii, Mexiku, Kanade. Od roku 2004 v rámci výmenných pobytov cez Rotary International navštevujú našu školu študenti väčšinou zo USA, Brazílie, Mexika, ale aj Kanady a Japonska. Od vzniku školy máme eminentný záujem na tom, aby bol vyučovací proces zabezpečený na odbornej a kvalifikovanej úrovni, vytvárame podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Veľkej obľube študentov sa teší aj mimoškolská činnosť, tematické exkurzie, záujmové krúžky, práca v redakčnej rade školského časopisu. Od školského roku 2008/2009 začala nová éra v živote školy. Začali sme učiť podľa nového Školského vzdelávacieho programu, zrušili sme zameranie tried a prepracovali učebný plán tak, aby sme viac zvýraznili ciele a profiláciu školy.