Základné informácie o gymnáziu

Vízia

Naša škola – centrum výchovy a vzdelávania, miesto vzájomného dialógu študentov, rodičov, učiteľov a širšej verejnosti

Hodnoty našej školy

SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ

Veríme, že zodpovedný za svoje konanie je len ten, kto sa môže slobodne rozhodnúť.

ÚCTA

Veríme, že úcta k sebe a iným je predpokladom k vytvoreniu dobrých medziľudských vzťahov.

SPOLUPRÁCA

Veríme, že vzájomnou spoluprácou všetkých subjektov výchovy a vzdelávania prispievame k tomu, aby sa žiak našej školy stal tvorivou a kultivovanou osobnosťou, úspešnou v živote.

OTVORENOSŤ Veríme, že efektívnou komunikáciou, získavaním spätnej väzby a reagovaním na potreby vonkajšieho okolia dokážeme realizovať plánované zmeny.

UZNANIE Veríme, že ten, kto pociťuje uznanie, je schopný projektovať svoj osobný rozvoj.

Výchovno-vzdelávací proces

Zamerať na posilnenie kľúčových kompetencií žiakov

Pokračovať v ročníkových projektoch v treťom – šiestom ročníku (tercia – sexta) vo vybraných predmetoch a zrealizovať výstupnú konferenciu

Pokračovať v realizácii projektu Prvé kroky na podporu prosociálneho správania

Realizovať blokové vyučovanie v prvom a druhom ročníku (príme a sekunde) v prírodovedných predmetoch a tým posilniť prírodovednú gramotnosť

Realizovať podujatia na rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov v prvom až štvrtom ročníku ( príma – kvarta)

Posilniť komunikačné a prezentačné zručnosti žiakov piateho až siedmeho ročníka (kvínt – septím) prostredníctvom SOČ

Realizovať aktivity so zameraním na rast fyzickej zdatnosti a pohybových zručností žiakov na vyučovaní a prostredníctvom krúžkovej činnosti

Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov s cieľom zlepšiť kvalitu pedagogických procesov na vyučovaní