Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Ponúkame šancu

Prežiť šťastné a spokojné detstvo

Zažiť úspech, radosť z poznávania seba i sveta

Vzdelávať sa v atmosfére dôvery, priateľstva a rešpektu

Ponúkame šancu

Neustále sa vzdelávať

Získať kompetencie potrebné pre život v 21. storočí

Stať sa dobrým, múdrym a vzdelaným človekom

Navyše ponúkame

Poznávacie exkurzie vo všetkých ročníkoch

Vedomostné súťaže, olympiády a korešpondenčné semináre

Besedy so zaujímavými osobnosťami

Rozmanité podujatia ku Dňu detí a Dňu študentov

Vydávanie zborníkov, ročeniek a študentského časopisu

Netradičné aktivity rozvíjajúce prosociálnosť

Aktivity na adaptáciu primánov v Príma klube

Zábavu na gymnaziálnych plesoch a stužkových slávnostiach

Pasovacie večierky

Bohatú krúžkovú činnosť

Množstvo mimoškolských podujatí


Prijímacie skúšky

Kritéria prijímacích skúšok 2019


Prihlášky

na štúdium pre žiakov, ktorí navštevujú v tomto školskom roku 5. ročník, si môžete vyzdvihnúť u výchovného poradcu ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 10. apríla 2019.

Žiaci piateho ročníka vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky dňa 13. mája 2019 (16. mája 2019).


Ukážky prijímacích skúšok

MAT 2012 PDF
MAT 2012 riešenia

MAT 2013
MAT 2013 riešenia

MAT 2015

MAT 2016

SJL 2012
SJL 2012 riešenia

SJL 2015

SJL 2016