Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Ponúkame šancu

Prežiť šťastné a spokojné detstvo

Zažiť úspech, radosť z poznávania seba i sveta

Vzdelávať sa v atmosfére dôvery, priateľstva a rešpektu

Ponúkame šancu

Neustále sa vzdelávať

Získať kompetencie potrebné pre život v 21. storočí

Stať sa dobrým, múdrym a vzdelaným človekom

Navyše ponúkame

Poznávacie exkurzie vo všetkých ročníkoch

Vedomostné súťaže, olympiády a korešpondenčné semináre

Besedy so zaujímavými osobnosťami

Rozmanité podujatia ku Dňu detí a Dňu študentov

Vydávanie zborníkov, ročeniek a študentského časopisu

Netradičné aktivity rozvíjajúce prosociálnosť

Aktivity na adaptáciu primánov v Príma klube

Zábavu na gymnaziálnych plesoch a stužkových slávnostiach

Pasovacie večierky

Bohatú krúžkovú činnosť

Množstvo mimoškolských podujatí


Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v prvom termíne dňa 3. mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021.Ukážky prijímacích skúšok

MAT Ukážka 1
MAT Ukážka 2
MAT Ukážka 3
MAT Ukážka 4

SJL Ukážka 1
SJL Ukážka 1
SJL Ukážka 3
SJL Ukážka 4