Prístup k informáciám

Vnútorná smernica na zabezpečenie aplikácie zákona NR SR číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám.

Článok 1

1) Pracoviskom poskytujúcim informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona NR SR číslo 211/2000 Z. z. je riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

Článok 2

1) Za hromadný prístup k informáciám sa považuje zverejnenie informácií prostredníctvom internetovej stránky

2) Žiadosť o informáciu možno podať:

a) písomne,
b) ústne,
c) faxom,
d) elektronickou poštou,
e) iným technicky vykonateľným spôsobom.

3) Zo žiadosti o informáciu musí byť zjavné:

a) komu je určená,
b) kto ju podáva,
c) ktorých informácií sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

4) Žiadosť o informáciu sa podáva:

a) poštou na adrese
Gymnázium Jozefa Lettricha
J. Lettricha 2
036 01 Martin
b) faxom na telefónnom čísle
043/4230798
c) elektronickou poštou na e-mailovej adrese
office@gymlet.sk
d) ústne
v úradných hodinách na sekretariáte školy.

Článok 3

1) Sekretariát školy vedie centrálnu evidenciu všetkých podaných žiadostí na Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine.

2) Evidencia obsahuje: a) poradové číslo žiadosti v evidencii (protokolové číslo), b) dátum podania žiadosti, c) obsah a spôsob podania, d) spôsob a dátum vybavenia žiadosti, e) opravný prostriedok, f) číslo spisu.

3) Podané žiadosti sa evidujú v centrálnom agendovom protokole Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

4) Spis sa po vybavení ukladá na sekretariáte so samostatným podacím číslom (bod č.3).

5) Ak ide o ústnu žiadosť, prijímateľ ju postúpi na formulári o prijatí ústnej žiadosti a zabezpečí jej zaevidovanie v príslušnom protokole.

6) Spis vybavenej žiadosti spolu s obsahom spisu sa ukladá do registratúry Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

7) Na tvorbu záznamu, používanie úradných pečiatok, podpisovanie, rozmnožovanie a odosielanie záznamov, ako aj využívanie a vyraďovanie spisov sa vzťahujú príslušné ustanovenia registratúrneho poriadku Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

8) K žiadosti o poskytnutie informácie podanej a vybavenej telefonicky sa nevyplňuje formulár o prijatí žiadosti a neeviduje sa v evidencii

Článok 4

1) V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Lehota na doplnenie nesmie byť kratšia ako 7 dní.

2) Ak po uplynutí lehoty žiadateľ náležitosti nedoplní, vec sa odloží bez vydania rozhodnutia. Vec sa odloží aj v tom prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.

3) Ak žiadateľ po určenej lehote odstráni nedostatky žiadosti alebo zaplatí úhradu nákladov, informácia sa mu poskytne.

4) Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine vybaví žiadosť bezodkladne do 10 dní od dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 môže vybaviť žiadosť do 20 dní od dňa podania žiadosti. Nevybavenie žiadosti v lehote 10 dní oznámi žiadateľovi.

5) Ak riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine nedisponuje požadovanými informáciami, odstúpi žiadosť do 5 dní od jej podania príslušnej povinnej osobe, ak je mu známa. Ak táto osoba nie je známa, vydá do 10 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.

6) Odstúpenie žiadosti riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine bezodkladne oznámi žiadateľovi.

7) Dátumom podania žiadosti sa rozumie deň, kedy bola doručená, prípadne ústne oznámená.

Článok 5

1) Úhradu za náklady spojené s vydaním požadovanej informácie určí riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine podľa sadzobníka a žiadateľovi oznámi sumu a spôsob jej zaplatenia.

2) Úhrada sa vyžiada v hotovosti alebo zaslaním poštovej poukážky, prípadne prevodným príkazom na príjmový účet Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Prijatie úhrady v hotovosti sa vykoná do pokladne riaditeľstva Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine výlučne v úradných hodinách.

3) Informácia sa žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení predpísanej sumy.

Článok 6

1) Zamestnanec poskytujúci informáciu je povinný dbať o to, aby neposkytol informácie, ku ktorým je prístup obmedzený. V prípade, že zamestnanec poskytuje informáciu obsahujúcu takéto údaje, je povinný zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

2) Žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré môžu byť žiadateľovi odmietnuté, posúdi Komisia pre žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len komisia).

3) Predsedom komisie je pedagogický zástupca riaditeľa Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine a členovia sú technicko-ekonomický zástupca riaditeľa Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine a vedúca školskej jedálne pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine. Komisia si môže na rokovanie prizvať podľa potreby zamestnancov ktorejkoľvek organizačnej zložky.

4) Na návrh komisie rozhodne o sprístupnení informácie riaditeľ Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

Článok 7

1) Ak žiadateľ podá odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti, riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine odstúpi celý spis Žilinskému samosprávnemu kraju v Žiline.

Článok 8

1) Register a zoznamy pri ktorých zákon nevylučuje verejnú prístupnosť, sa môžu zverejniť na prístupnej internetovej stránke.

2) Za verejne prístupný sa považuje každý register a zoznam, ktorý poskytuje informácie organizácii práva alebo povinností ustanovených zákonom, ak to príslušný zákon nevylučuje. Zverejnenie osobných údajov nachádzajúcich sa v takýchto registroch a zoznamoch nie je porušením ochrany osobných údajov.

Článok 9

1) Vedomé sprístupnenie nepravdivej alebo neúplnej informácie, porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií, alebo vydanie rozhodnutia, príkazu alebo opatrenia, ktoré zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie, je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokutu.

Článok 10

Táto vnútorná smernica nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2001.

Mgr. Igor Libo riaditeľ školy