InGenious

Projekt InGenious

European Schoolnet (Európska sieť škôl - EUN) od školského roku 2011/12 realizuje medzinárodný projekt InGenious. Celkovým cieľom projektu je zvýšiť záujem mladých ľudí o matematiku, prírodné vedy a technológie. Cieľom projektu je posilniť prepojenie medzi výučbou prírodovedných predmetov v školách a praktickým profesijným uplatnením mladých ľudí v tejto oblasti. Projekt chce podporiť rozvoj vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov tak, aby mladí ľudia v školách získavali zručnosti, ktoré budú neskôr potrebovať vo svojej praxi.

Do projektu je zapojených 15 európskych krajín, vrátane Slovenska. EUN vyberá v každej z týchto krajín 10 učiteľov matematiky, prírodných vied (fyzika, chémia, biológia) alebo informatiky na základných a stredných školách, ktorí sa zapoja do projektu so svojimi žiakmi ako pilotné školy. Úlohou vyučujúcich je otestovať najmenej 3 výukové moduly z celkovej ponuky vytvorenej firmami a podnikmi, ktoré sú každoročne do projektu zapojené.

Jednou z desiatich vybraných škôl je aj Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine.

V školskom roku 2011/12

pod vedením vyučujúcej RNDr. Ľubice Laukovej vybraní žiaci otestovali moduly firmy VOLVO - Strong Truck a firmy CEFIX - Xperimania I. a zúčastnili sa prvej videokonferencie so zástupcami firmy TELEFÓNICA.

Podrobne - viď   prezentácia

V školskom roku 2012/13

žiaci pokračovali testovaním niektorých pôvodných, ale aj nových modulov. Opäť realizovali iné aktivity firmy CEFIX modulu Xperimania I, firmy NOKIA- modul Scratch a Senzor Adventure a zúčastnili sa dvoch videokonferencií k aktivitám Xperimania a FuturEnergie.

V školskom roku 2013/14

máme za sebou zatiaľ len jednu praktickú aktivitu navrhnutú firmami Shell a Jet-Net, a to blok venovaný zdrojom energie s názvom It is all about Energy. V decembri budeme pokračovať programovým modulom Scratch. Žiaci sa zapojili aj do konferenčného hovoru so zástupcami nemeckej firmy BASF SE na tému Ochrany plodín a zvýšení ich produkcie.

Podrobnejšie informácie o priebehu projektu nájdete na stránke projektu