https://www.nadaciaorange.sk/images/web/logo.gif

e-Školy pre budúcnosť  2014/2015

Aj v tomto roku sme sa zapojili do grantového programu Nadácie Orange. V roku 2014 vyhlásili prvý ročník špecializovaného grantového programu, ktorý poskytuje učiteľom viac možností upozorňovať na závažné témy súčasnej doby, ktoré sa týkajú detí. Medzi ne patrí aj oblasť využívania nových komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami.

Cieľom programu je vzdelávanie o nástrahách komunikačných technológií na stredných školách. Súvisí to so súčasnými trendmi a dopĺňa aktivity, ktorým sa v tejto oblasti dlhodobo venuje spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Viac informácií o tejto problematike možno nájsť aj na špecializovanej webovej stránke www.e-deti.sk, kde nájdu rady a informácie všetci, dospelí aj deti, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov.

V grantovom programe bolo do termínu uzávierky grantového programu preložených celkom 78 projektov z celého Slovenska. Hodnotiaca komisia zo všetkých týchto projektov vybrala a odporučila na podporu 35 najzaujímavejších, medzi ktoré bola prerozdelená celková suma 40 000 EUR.

Medzi podporené projekty patrí aj náš projekt Gymleťáci v sieti internetu bez rizika. Počas realizácie projektu zorganizujeme besedy, workshop, videokonferenciu, dotazníkový prieskum i žiacke súťaže. Všetky aktivity budú zamerané na bezpečnosť na internete, efektívne a zmysluplné využitie moderných technológii v živote, oboznamovanie sa s ich výhodami i nástrahami, komunikáciu s rodičmi a zvýšenie ich informovanosti o moderných technológiách. Besedy sa budú konať za prítomnosti odborníčky na tému Internetbanking a platobné karty a pediatra na tému Nástrahy internetu. Výstupom budú prezentácie žiakov, literárne texty i práce SOČ obsahujúce vlastné názory žiakov. Nadácia Orange podporila náš projekt celkovou sumou 1350 €.

Čo všetko nás teda čaká počas realizácie od decembra 2014 až do mája 2015?

1. Beseda pre žiakov s odborníčkou na tému Internetbanking a platobná karta - v rámci hodín informatiky žiaci získajú informácie od pani Bízikovej, riaditeľky pobočky Tatrabanky v Martine.

2. Beseda pre rodičov na tému Nebezpečenstvo závislosti žiakov na mobilných zariadeniach - beseda s odborníkom – s lekárom pediatrom prof. MUDr. Petrom Bánovčinom, prednostom Kliniky deti a dorastu UNM v Martine. Beseda sa uskutoční pre žiakov II.A v rámci hodiny informatiky v rámci prevencie a boja proti príliš častému používaniu mobilov a tabletov žiakmi počas vyučovania i v čase relaxu. Beseda sa uskutoční za prítomnosti učiteľa informatiky a triedneho učiteľa.

3. Workshop – Ako sa správať pri používaní internetu - Rady pre žiakov a rady pre rodičov, prezentovať budú učitelia informatiky, ale vystúpia najmä naši žiaci s vlastnými skúsenosťami s využitím moderných technológií.

4. Školská súťaž v písaní esejí na tému Rešpekt pred IKT 21.storočia alebo Čo mi internet dal a čo mi vzal - žiaci sa zamyslia nad využívaním internetu a jeho vplyvom na život. Najúspešnejšie práce zverejníme v časopise Gymlet.

Súťaž Čo ja viem prečítať z QR kódu? (Mobil mi pomôže) súťažiaci využijú free aplikácie pre mobilný telefón - čítačku QR kódov a učiteľ vytvorí súbor úloh pre žiakov vo forme QR kódov, ktorý dostanú žiaci postupne na riešenie a riešenia odovzdajú v stanovenom termíne na vyhodnotenie.

5. Deň bez mobilu v škole - zážitkovým učením 6. februára 2015 (piatok) sa chceme pripojiť k celosvetovému Dňu bez mobilu - pokračovať v tradícii, zopakovať zážitkové učenie z roku 2014, tento deň vypnúť mobilné telefóny a zamyslieť sa nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života.

6. Deň bezpečnejšieho internetu - vyučovacia hodina informatiky vo všetkých triedach od prímy po oktávu plánovaná ako Deň bezpečnejšieho internetu SAFER INTERNET DAY 2015 v týždni od 9. februára 2015 (pondelok) upozorňujúca na rôzne riziká súvisiace s používaním internetu a mobilov.

7. Elektronický dotazník – o využívaní internetu o využívaní internetu a mobilných zariadení na relax a na študijné účely, ktorý pripravia septimáni na vyučovacej hodine. Dotazník sprístupnia rovesníkom aj mladším spolužiakom na vyplnenie, dotazník pripravia aj pre rodičov a výsledky prieskumu zverejníme na web stránke.

8. Videokonferencia - nadviazanie kontaktu s niektorými z 9 spolužiakov septimánov, ktorí študujú v zahraničí v rozličných končinách sveta (USA, Nemecko, Belgicko, Brazília, Japonsko, Ekvádor) s cieľom zistiť, aké moderné technológie môžu využívať naši študenti v zahraničí pri štúdiu.

9. Nástenka a web stránka s cieľom zvýšiť záujem rodičov a verejnosti o otázky bezpečného využívania internetu a pravidelne informovať rodičov a verejnosť o priebehu projektu aktualitami na nástenke a web stránke projektu.Školy pre budúcnosť  2013/2014

V tomto školskom roku sme sa zapojili do grantového programu „Školy pre budúcnosť 2013/2014“. V 11. ročníku grantového programu Nadácia Orange prioritne podporila projekty pedagógov a organizácií tematicky zamerané na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti využívania nových komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami. Do termínu uzávierky 2.10.2013 bolo do programu predložených celkom 409 projektov škôl a mimovládnych organizácií. Hodnotiaca komisia zo všetkých predložených projektov vybrala a odporučila na podporu 109 projektov, medzi ktorými podporila aj náš projekt Gymleťáci spolu a bezpečne. Počas realizácie projektu zorganizujeme besedy, workshopy, videokonferenciu a samozrejme množstvo súťaží. Všetky aktivity budú zamerané na štyri základné faktory - bezpečnosť na internete, plagiátorstvo, efektívne
a zmysluplné využitie moderných technológii v živote, komunikácia s rodičmi
a zvýšenie ich informovanosti o moderných technológiách a ich nástrahách. Besedy sa budú konať za prítomnosti odborníčky na tému kyberšikany. Výstupom budú prezentácie žiakov i kvalitné práce SOČ obsahujúce vlastné názory žiakov. Nadácia Orange podporila náš projekt celkovou sumou 1300 €.

Čo všetko nás teda od januára 2014 čaká?

1. Besedy pre žiakov s odborníčkou na tému Kyberšikana - v rámci hodín informatiky a triednických hodín žiaci získajú informácie od pani PhDr. Ľudmily Húskovej z Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Martine.

2. Beseda pre rodičov na tému Riziká a nástrahy sociálnych sietí - prezentovať budú učitelia informatiky, ale vystúpia najmä naši žiaci s vlastnými skúsenosťami s využitím moderných technológií.


3.
Workshop - moderné technológie, ako na ne - najlepšie projekty odprezentujú žiaci na konferencii.


4. Školská súťaž v písaní esejí na tému "Ja a moderné technológie"
- žiaci sa zamyslia nad využívaním moderných technológií a ich vplyvom na vlastnú osobnosť, vytvoríme laminovanú zbierku najúspešnejších prác.


5. Deň bez mobilu v škole
- zážitková aktivita, pri ktorej si všetci vyskúšame, aké "strašné" je prežiť v škole jeden deň bez mobilného telefónu.


6. Školský geocashing
- súťaž trojčlenných družstiev - zážitková aktivita, počas ktorej si vyskúšame využitie mobilného telefónu na orientáciu v prírode. Aktivitu pre ostatných žiakov za pomoci učiteľov pripravia žiaci z kvinty, na určených súradniciach nájdu žiaci v keškách súťažné úlohy.


7. Okienko do sveta komunikačných technológií
- nástenka, prostredníctvom ktorej budeme aktuálne informovať o aktivitách projektu.


8. SOČ - Aby práca bola naozaj moja
- na hodinách budeme pátrať na internete po zdrojoch obsahov prác našich žiakov a hodnotiť ich plagiátorstvo.


9. Videokonferencia
- Ako využívajú moderné technológie naši žiaci pri svojich študijných pobytoch v zahraničí - spojenie so študentmi našej školy v zahraničí
(v tomto školskom roku 12 študentov v Nemecku, USA, Kanade, Venezuele, Brazílii a Belgicku) pomocou moderných technológií.