Informácie výchovného poradcu

Výchovný poradca: Mgr. Izabela Šomodíková

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 10.00
Utorok: 8.00 - 15.00

Výchovné poradenstvo

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:

Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Hlavné úlohy výchovného poradenstva:

Pomocou triednych učiteľov zabezpečiť užší kontakt s rodičmi pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov. Zintenzívniť spoluprácu s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas podchytiť problémových žiakov. Podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj. Venovať pozornosť výkonovým zlyhaniam žiakov, narušeniu študijnej motivácie, nedodržaniu psychohygienickýchzásad štúdia, adaptačným problémom pri vstupe na SŠ a špecifickým problémom nadaných žiakov. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov. Osobitnú pozornosť venovať žiakom, ktorí majú sklony k záškoláctvu a prijímaním účinných preventívnych opatrení zamedziť jeho vzniku. Venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a žiakom zo sociálne slabých rodín. Poskytovať informácie o štúdiu na vysokých školách a pri voľbe povolania. Poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového.

Oblasti poradenstva:

Pedagogické poradenstvo pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
Informačná a poradenská služba v oblasti vzdelávania a profesijnej orientácie študentov
Oblasť primárnej prevencie

Vysoké školy v SR a ČR:

Vysvetlenie k vypĺňaniu tlačiva
Zoznam vysokých škôl v SR
Zoznam vysokých škôl v ČR